ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

2.1. Chikitu

 • Website: www.chikitu.com
 • Adres: Hoofdweg 490, 3067 GK Rotterdam
 • Telefoonnummer: +31619833002
 • E-mailadres: info@chikitu.com
 • KvK-nummer: 75026821
 • BTW-nummer: NL001364128B17

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Chikitu.

3.2. Door een bestelling te plaatsen, geeft de consument aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Chikitu.

Artikel 4 - Het aanbod

4.1. Het aanbod van Chikitu is vrijblijvend en kan worden gewijzigd.

4.2. Chikitu behoudt zich het recht voor om het assortiment, de prijzen en de voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Artikel 5 - De overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

6.1. De consument heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de producten de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

6.2. Het herroepingsrecht geldt niet voor gepersonaliseerde items, tenzij er sprake is van een fout van Chikitu.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

7.1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

8.1. Chikitu behoudt zich het recht voor om het herroepingsrecht uit te sluiten voor bepaalde producten, zoals gepersonaliseerde items.

Artikel 9 - De prijs

9.1. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

10.1. Chikitu staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en aan de gestelde kwaliteitseisen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

11.1. Chikitu zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen.

11.2. De leveringstermijn is indicatief en geen fatale termijn.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

12.1. Een overeenkomst voor bepaalde duur eindigt automatisch na afloop van de termijn, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13 - Betaling

13.1. Betaling dient te geschieden via de aangeboden betaalmethoden op de website van Chikitu.

Artikel 14 - Klachtenregeling

14.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Chikitu.

Artikel 15 - Geschillen

15.1. Op overeenkomsten tussen Chikitu en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

16.1. Aanvullende of afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd en kunnen niet ten nadele van de consument zijn.